Att leva och växa som kristen

Från första början har det kristna livet uttryckt sig i tre dimensioner vilka är

  • vittnesbörd (μαρτυρία/martyría), i ord och gärning, inom kyrkan genom undervisning och inför världen – intill döden om så krävs;

  • bön och tillbedjan (λειτουργία/leiturgía), privat hemma eller tillsammans med andra, firande av sakramenten, särskilt eukaristin;

  • tjänst (διακονία/diakonía) för människor med behov, för sjuka, förföljda och fattiga, bland dem de andligt fattiga, genom själavård, skolor, sjukhus, hem för föräldralösa, handikappade, äldre o dyl, ibland även politiska insatser, ofta samordnade genom caritas.

På så sätt tar kyrkan del i Kristi tredubbla ämbete som profet, som präst och som herde. Andra vatikankonciliet definierar därutöver

  • gemenskap (κοινωνία/koinonía/communio)

som nödvändig förutsättning för att dessa tre skall kunna förverkligas. I och med att den katolska församlingen i Värmland samlar människor från runt 50 nationer i én och samma tro och étt och samma språk så får den betraktas som den Helige Andes verktyg som låter kyrkan tala i tungomål.